Algemene
Voorwaarden

Hieronder leest u de Algemene Voorwaarden van Het Losse Paard.

Artikel 1. Definities

Dienstverlener:           Het Losse Paard, gevestigd te Tilburg
Klant:                            De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd
Diensten:                     Massage behandelingen bij dieren, waarbij gebruik gemaakt wordt van sportmassage en aromatherapie, en daaraan
                                      gerelateerde behandelingen in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen; behandeling.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten tussen Het Losse Paard enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. 
2.2 Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Het Losse Paard.
3.2 In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3.3 Wanneer door Het Losse Paard gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Het Losse Paard op de directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden onverlet. Ook indien Het Losse Paard één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals recht voor de toekomst.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening

4.1 De dienstverlening van Het Losse Paard aan de klant zal leveren omvat de massagebehandeling voor dieren, waarbij gebruikt gemaakt wordt van sportmassage en aromatherapie, en alle daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van het dier zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen. 
4.2 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten door Het Losse Paard, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden. 
4.3 Het Losse Paard stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts, tandarts, hoefsmid of andere specialist.

Artikel 5. Annulering

5.1 Annulering van een opdracht dient uiterlijk 24 uur voor het behandelingstijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. 
5.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt is Het Losse Paard gerechtigd de desbetreffende dienst in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant

6.1 De klant mag alleen een dier in behandeling geven dat geen koorts, shock of kanker heeft. Bijzondere omstandigheden dienen vooraf aan Het Losse Paard vermeld te worden zodat daar in de behandeling rekening mee gehouden kan worden. 
6.2 De klant dient er voor te zorgen dat het dier droog en schoon is voor aanvang van de behandeling. 
6.3 Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden. 
6.4 Bij behandelingen van paard of pony zal de klant voor een geschikte overdekte ruimte zorg dragen van minimaal 3x3 meter om de behandelingen uit te kunnen voeren. 
6.5 Na een behandeling van paard of pony dient de klant het dier minimaal 10 minuten aan de hand te stappen, tenzij anders besproken. 
6.6 Na elke behandeling van een paard op pony mag het dier op de dag van behandeling niet getraind worden, tenzij door de dienstverlener anders is voorgesteld.

Artikel 7. tarieven

7.1 De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de op de website vermelde tarieven worden geleverd.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 De betaling is contant na afloop van de behandeling, tenzij anders is overeengekomen. 
8.2 Indien overeengekomen is om per factuur te betalen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Het Losse Paard te betalen. 
8.3 Bij overschrijding van het betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 
8.4 Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle diensten van Het Losse Paard geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Het Losse Paard is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het dier tijdens of na de behandeling. 
9.2 Het Losse Paard is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling. 
9.3 Het Losse Paard is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het dier die na behandeling tot uiting komen. 
9.4 Het Losse Paard is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.

Het losse Paard

Paarden- en hondenmassage

+31 (0)6 181 212 23

Vragen of wil je meer informatie?
Bel of vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Bedankt! Je bericht is verstuurd.
    Niet mogelijk om je bericht te sturen. Controleer de fouten en probeer opnieuw a.u.b. .